XI Pokaz Koni I IV Ogólnopolski Czempionat Kuców

 Serdecznie zapraszamy do udziału w

XI Pokazie Wszechstronnego Wykorzystania Koni i

IV Ogólnopolskim Czempionacie Kuców pod patronatem Ministra Rolnictwa.

 

Głównym patronem XI Pokazu Koni jest Starosta Lubelski Paweł Pikula.

 

Poniżej wszystkie informacje dotyczące regulaminów poszczególnych konkursów, program imprezy, plakat, informacje noclegowe i organizacyjne.

Oficjalny i zatwierdzony regulamin uczestnictwa w czempionacie kuców! Bardzo proszę o dokładne zapoznanie się. Jest to regulamin CZEMPIONATU -konie chcące brać udział w POKAZIE (zaprzęgi, ścieżka,pokazanie konia w ręku w przeglądzie ras nie wnoszą żadnych opłat a konie będą zakwaterowane na darmowych stanowiskach-Uczestnicy POKAZU patrz załącznik 3 regulaminu.
REGULAMIN

 IV Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców
 8 maja  2016 r.
w Bychawie woj. lubelskie

 Termin     8.05.2016  od godz. 10.00
Miejsce: boisko treningowe przy stadionie miejskim w Bychawie
 

Na Czempionacie Hodowlanym mogą być przedstawione kuce urodzone w Polsce, zaopatrzone w paszport wydany przez PZHK, wpisane lub mające prawo wpisu do  Polskiej Księgi Stadnej Kuców. Weryfikacja –  Dział Ksiąg i Identyfikacji Koni przy PZHK.

 

Kuce przedstawione będą oceniane w  następujących klasach:
1.  ogiery w wieku 3-5 lat
2.  ogiery w wieku 6 lat i powyżej 
3.  klacze w wieku do 3-5 lat
4.  klacze w wieku 6 lat i powyżej
Uwaga. Ogiery młode (3-5 lat) pozytywnie ocenione w Czempionacie będą miały zaliczoną wstępną próbę dopuszczającą (czasowo) do rozrodu, konieczna dodatkowo bonitacja związkowa.
Katalog kuców wystawianych w Czempionacie sporządzony zostanie przez Lubelski Związek Hodowców Koni w  Lublinie.
Zgłoszenia należy przesłać do LZHK w Lublinie maksymalnie do dnia 27 kwietnia 2016 roku drogą mailową lzhk@tlen.pl lub pocztową ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin (wraz z wpłatą wpisowego na konto!)
Odprawa wystawców   godz. 9.00;  Ocena  od 10.00
Właścicieli kuców uczestniczących w czempionacie obowiązuje przedstawienie paszportów oraz  numer konta bankowego hodowcy i właściciela kuca (niezbędny do wypłaty ew. nagrody)

Ocena dokonywana jest oddzielnie dla każdej grupy wiekowej kuców. Wszystkie kuce będą oceniane indywidualnie (na trójkącie) przez Komisję powołaną przez Komisję Polskiej Księgi Kuców przy PZHK. Kuce prezentowane są w ogłowiach wędzidłowych.

 

Komisja będzie oceniała kuce wg następujących kryteriów:
– za typ rasowy  – do 10 punktów bonitacyjnych
– za pokrój – do 10 punktów bonitacyjnych
– za ruch w stępie – do 10 punktów bonitacyjnych
– za ruch w kłusie – do 10 punktów bonitacyjnych
– za kondycję, pielęgnację i przygotowanie
do prezentacji  – do 10 punktów bonitacyjnych
– ŁĄCZNA OCENA  – do 50 punktów bonitacyjnych

Orzeczenia Komisji są ostateczne. Po ocenie każdego konia, przewodniczący komisji publicznie skomentuje ocenę.

 Komisja wybiera Czempiona i Viceczempiona każdej klasy. Czempiony i Viceczempiony w grupach ogierów i klaczy będą wybierane pod warunkiem zgłoszonych do oceny minimum 4 sztuk. W przypadku zgłoszenia mniej niż 4 sztuk w klasie, istnieje możliwość połączenia klas.

Dla 4 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy organizator przewiduje nagrody z funduszy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z pośród Czempionów i Wiceczempionów każdej płci głosami Komisji wyłoniony zostanie Czempion Klaczy i Czempion Ogierów ( nagrody honorowe)

Po zakończeniu pracy Komisji Przewodniczący sporządza protokół i podaje go do publicznej wiadomości.
Wszyscy wystawcy otrzymują flot dla kuców i dyplomy honorowe za uczestnictwo w Czempionacie.

 

Osoby prawne lub fizyczne mogą funkcjonować i wręczać nagrody rzeczowe w uzgodnieniu z organizatorami Czempionatu .

Wskazany, choć nie obowiązkowy, jest udział prezentowanych kuców hodowlanych w pokazach użytkowości kuców pod siodłem lub w zaprzęgu organizowanych w ramach odbywającego się równolegle XI Pokazu Wszechstronnego Wykorzystania Koni i Kuców  w gminie Bychawa
(ścieżka bychawska (załącznik 1), zawody zręczności powożenia(zalącznik 2) – nagrody rzeczowe i puchary). W tych pokazach mogą uczestniczyć także kuce bez prawa wpisu do księgi w tym wałachy, w wieku minimum 4 lat.  Zgłaszając kuca na Czempionat hodowlany prosimy o podanie udziału w konkretnym pokazie użytkowym.     

 
 
 KOMITET ORGANIZACYJNY
PZHK Warszawa, LZHK Lublin, PSUiPKR Oddział Bychawa, Koło terenowe LZHK w Lublinie, Bychawskie Centrum Kultury
Opłata organizacyjna – 50 zł od konia wpłacana na konto LZHK równocześnie ze zgłoszeniem     Nr konta    28 1240 2526 1111 0010 0627 5683 z dopiskiem „ Ogólnopolski Czempionat kuców”, konie bez dokonanej opłaty nie będą brały udziału w czempionacie. Opłata = zarezerwowanie dla konia boksu-wg kolejności zgłoszeń.

 

UWAGA!!!
Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z LZHK we Lublinie e mail: lzhk@tlen.pl     tel. 81 746-20-94, w sprawach technicznych(np. termin przywozu konia w przeddzień czempionatu) z PSUiPKR Odział Bychawa gora.wiatrow@wp.pl lub na tel. członków  Zarządu Oddziału Prezes 502782938,vice-prezes 603767918. 
Opłaty za boksy-zniesione, pozostaje tylko wpisowe,  możliwość przyjazdu w przeddzień pokazów (liczba boksów ograniczona-nie gwarantujemy że konie zgłoszone w ostatniej chwili otrzymają boks! dlatego prosimy już zgłaszać kuce.). W sprawie noclegów dla uczestników rezerwacja osobista (lista ofert poniżej)

Do obowiązków wystawców koni należy:

1. Zapewnienie, na swój koszt, transportu koni na Czempionat i z powrotem.
2. Opieka nad swoimi końmi w czasie trwania Czempionatu, a w szczególności:
pojenie, karmienie i pielęgnacja koni,
czuwanie nad zachowaniem warunków BHP podczas trwania Czempionatu i Pokazów
3.Organizator nie zapewnia paszy dla koni ani wader do pojenia. Zapewniamy dostęp do wody dla koni.

 

Załącznik 1

Ścieżka bychawska (połączenie ścieżki huculskiej i pony games w wydaniu indywidualnym) to sprawdzian posłuszeństwa na 7 –8 przeszkodach naturalnych: bramka z gałęziami, slalom miedzy tyczkami, drągowina na ziemi, skok posłuszeństwa przez niską kłodę itp. oraz kilka elementów zręcznościowych np. przenoszenie kubka z wodą itp. Ocena przebiegu trasy na czas, nieposłuszeństwa karają zawodnika czasem, nie wykonanie zadania po trzech próbach +10 sek.   i dalsza kontynuacja trasy. Eliminacja tylko w przypadku przekroczenia czasu maksymalnego. Udział mogą brać konie wszelkich ras, także wałachy i konie bez pochodzenia.

Załącznik 2
Konkurs zarzęgów– polegający na załadunku „towaru” na bryczkę, przewiezieniu przez 2-3 przeszkody i rozładunku-wszystko na czas. Za błąd na przeszkodzie uczestnik karany jest dodatkowym czasem+10 sek. Zaprzęgi dowolne (ładunek jest tak dobierany by można go było włożyć także na bryczkę)- spośród uczestników wybieramy najbardziej stylowy zaprzęg. Udział mogą brać konie dowolnych ras w wieku powyżej 4 lat,także wałachy i konie bez udokumentowanego pochodzenia rasowego.

 

Załącznik 3. XI Pokaz Użytkowania Koni.
Uczestnictwo jest bezpłatne.
Udział mogą brać konie wszystkich ras i płci.
Konie zostają zakwaterowane w bezpłatnych stanowiskach-tak jak w latach ubiegłych.
Wszystkie konie muszą posiadać paszport z wpisanym aktualnym właścicielem! Bez tego konie nie zostaną dopuszczone do pokazu.
Konie do pokazu muszą zostać zgłoszone najpóźniej w dzień pokazu do godziny 8.30 rano-prosimy nie odkładać zglaszania koni na ostatnią chwilę ponieważ jest nam później trudno wszystkie konie wpisać na listy w momencie przyjazdu za pięć dziewiąta …. O 9.00 odprawa uczestników.
Przy zgłaszaniu koni należy podać w jakich konkurencjach będą brały udział!
Organizator pokazu nie wymaga od koni posiadania szczepień p/grypie.
Konie biorące udział w pokazie jak i ich prezenterzy powinni charakteryzować się schludnym wyglądem, konie prezentowane w ręku mają być na ogłowiu wędzidłowym.
Nagrody rzeczowe i puchary są wręczane zwycięzcom bezpośrednio po konkurencjach (zaprzęgi i scieżka).
Wszyscy uczestnicy pokazu otrzymają pamiątkowe flo i statuetkę-tak jak co roku(wręczanie odbywa się przed pokazem ras kiedy wszystkie konie są proszone o wyjście na plac).

 

PATRONAT

Minister Rolnictwa

Wojewoda Lubelski

Starosta Lubelski

Burmistrz Miasta Bychawa

 

Patronat główny Starosta Lubelski Paweł Pikula

 

 

Program XI Pokazu Koni i IV Ogólnopolskiego Czempionatu Kuców. Bychawa 8 maja.
Godziny są jedynie orientacyjne. Wszystkie konie chcące brac udział w pokazie maja byc przywiezione i zgłoszone w sekretariacie do godziny 8.30. Odprawa uczestników o 9.00.
10.00 Otwarcie  pokazu
10.15. ocena ogierów czempionatowych-zaleznie od ilości koni zgłoszonych w 1 lub 2 grupach wiekowych(3-5 lat oraz starsze).

11.00- POKAZ SPECJALNY
11.30 pokaz koni różnych ras (wszystkie konie zgłoszone do pokazu wyprowadzenie na płytę-wręczenie wszystkim pamiątkowych flo i statuetek, następnie pozostają wytypowane konie do zaprezentowania raz hodowanych w naszym województwie)
Spośród tych wszystkich koni publicznosć zgłasza kandydatury na najładniejszego konia pokazu(losowanie publiczne spośród złożonych kandydatur-konie będą posiadały numerki do wpisania na losach)
12.00 ocena klaczy czempionatowych- zaleznie od ilości zgłoszeń w 1 lub 2 grupach wiekowych(3-5lat i starsze).
13.00 POKAZ SPECJALNY
13.30 konkurs zaprzęgów-przewóz na czas.Wybór najestetyczniejszego-stylowego zaprzęgu.
14.15 wręczenie nagród w Czempionacie i losowanie Nagrody Publiczności (najładniejszy koń pokazu)
14.45 POKAZ SPECJALNY
15.15. VI Ścieżka Bychawska-próba użytkowa,zręcznościowa w siodle- dowolna-zarówno dla koni biorących udział w czempionacie jak i dla wszystkich innych ras i konie nie rasowych.

 

Wszystkie konie sa zobowiązane posiadać do rejestracji w pokazie paszport z wpisanym aktualnym, właścicielem konia!

Organizatorzy Pokazu nie stawiają wymogu posiadania przez konie szczepień

 

Osoby chcące przyjechać dzień wcześniej na Czempionat mogą na własną rękę zarezerwować sobie miejsca noclegowe- poniżej lista proponowanych obiektów. Przypominamy o jak najszybszej rezerwacji boksów dla koni(szczegóły w regulaminie)

*Bychawa Parkowe Zacisze ul. Pileckiego 9 -12 osób
www.parkowezacisze.com tel. 508000556  603333317
*Agroturystyka pod grodziskiem www.grodziskozdrapy.pl. tel.600458019
*Agroturystyka Grodzisko Osmolice Pierwsze 10 miejsc ( 6,4 )
teL. 512964548  meil boruch@golus.pl
*Agroturystyka u Gieni Kiełczewice Dolne 49 -9 lub12 miejsc tel. 516268858
*Gospodarstwo agroturystyczne Bystrzyca Nowa 96 -18 osób (12-14 pokoje 2)
tel. 608028521 501210256

jamrosnoclegi@emil>